Інформаційний
департамент

Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України, цей Договір є договором приєднання (публічної оферти) і укладається лише шляхом приєднання Ліцензіата до всіх умов Договору в цілому за принципом «мовчазної згоди».

Цим Договором регламентуються правовідносини пов’язані із наданням невиключного права на використання об’єкта права інтелектуальної власності – комп’ютерної програми «МЕТОД» (онлайн-сервісом), яка функціонує на web-ресурсі https://metod.services згідно з її призначенням.

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Редакція від 18.02.2020

Цей ліцензійний договір (далі – Договір) укладається між

Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр Консалтинг», далі – Ліцензіар, в особі директора Середи О.С., що діє на підставі Статуту, та

Фізичною особою, далі – Ліцензіат, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом вчинення конклюдентної дії.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  • «Програмне забезпечення (ПЗ)» - програмна продукція «МЕТОД», що є результатом комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу (як в цілому, так і його компонентів), розміщеного на зовнішніх серверах. ПЗ ліцензується як об’єкт авторського права. Майнові авторські права належать Ліцензіару.
  • «Ліцензійний договір» - договір між користувачем ПЗ (Ліцензіатом) та правовласником ПЗ (Ліцензіаром), про видачу Ліцензіату невиключної ліцензії на право використання ПЗ.
  • «Ліцензійні умови» - умови використання ПЗ, за виконання яких Ліцензіатом, ліцензія зберігає чинність.
  • «Ліцензіар» – правовласник ПЗ.
  • «Ліцензіат» – особа, яка відповідно до умов укладеного Ліцензійного договору, отримала права на використання ПЗ.
  • «Тариф» – розмір винагороди за користування ПЗ на певнийстрок надання невиключного права.

Перелік тарифів з зазначенням вартості та строків, на які ПЗ надається для використання (строків доступу), наведено на Сайті за адресою: https://metod.services/uk/pricing та в Мобільному додатку.

 • «Сайт» – веб-сайт «МЕТОД», розташований в мережі Інтернет за адресою https://metod.services.
 • «Запис даних» - обсяг права на використання ПЗ, який реалізований в технічній можливості вводити, змінювати і видаляти дані, які використовуються в ПЗ Ліцензіатом.
 • «Читання даних» - обсяг права на використання ПЗ, який реалізований в технічній можливості обробки даних, що використовуються в ПЗ Ліцензіатом відповідно до функціональних можливостей ПЗ, за винятком «Запису даних».
 • «Реєстрація» - дія Ліцензіата, спрямована на створення Облікового запису у внутрішній системі Ліцензіара, що здійснюється в порядку та для цілей, передбачених ліцензією, шляхом надання реквізитів Ліцензіата (обов’язкові реквізити: електронна адреса, номер телефону, пароль; необов’язкові реквізити: ім’я, прізвище).
 • «Особистий кабінет» – обмежений від доступу третіх осіб розділ Сайту або Мобільного додатку, що дозволяє Ліцензіату здійснювати авторизацію, керувати обліковим записом і управляти його налаштуваннями. Для входу в Особистий кабінет використовуються номер телефону і пароль, вказані Ліцензіатом при реєстрації на Сайті або в Мобільному додатку.
 • «Обліковий запис» – запис Ліцензіата у системі МЕТОД, що містить дані, що дозволяють його ідентифікувати (номер телефону та пароль).
 • Мобільний додаток – мобільний додаток «Metod», програмне забезпечення на операційних системах Android та iOS. Всі права на Мобільний додаток належать Ліцензіару.
 • Аналіз даних - дії Ліцензіата аналітичного характеру щодо даних, спрямовані на збір різного роду інформації, в допустимих конкретною дозволеною метою межах.
 • Дозволеної метою за цим Договором є збір Ліцензіатом за допомогою Аналізу даних інформації про репутацію бренду / знаку для товарів та послуг /особу, що дозволяє виявити репутаційні ризики і з використанням якої Ліцензіат може самостійно працювати в напрямку покращення іміджу бренду / знаку для товарі та послуг / особи.
 • Інші поняття, використані в цьому Договорі, вживаються у розумінні, визначеному у законодавстві України.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Ліцензіар пропонує будь-якій особіукласти цей Договір про видачу Ліцензіату невиключної ліцензії на право користування ПЗ (онлайн-сервісом) «МЕТОД», за допомогою якого здійснюється пошук інформації про зазначення певного бренду /знаку для товарів та послуг /особу(фізичну/юридичну) на сайтах, в соціальнихмережах, блогах, телеканалах, радіо, ЗМІ (в т. ч. цифрованих), інших інтернет ресурсах. Доступ до ПЗ надається на Сайті та в Мобільному додатку.
  • За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату право використання ПЗ за йогофункціональним призначенням на умовах Договору. Придбання Ліцензіатом права на використання ПЗ за платним тарифом здійснюється шляхом вибору Ліцензіатом Тарифу та його оплати. В разі оплати права на використання ПЗ в мобільному додатку - за допомогою платіжної системи App Store або за допомогою платіжного профілю Google Payments у Google Play. В разі оплати права на використання ПЗ на Сайті - за допомогою платіжної системи Fondy https://fondy.ua. Після здійснення оплати та надання платіжною системою відповідного повідомлення, Ліцензіат отримує права на використання ПЗ на строк, визначений в Тарифі.
  • На розсуд Ліцензіара ПЗ може надаватися для його використання Ліцензіатом з ознайомлювальною метою без виплати винагороди за надання ПЗ строком на 30 (тридцять) календарних днів.

Використання ПЗ з ознайомлювальною метою можливе лише Ліцензіатом, який здійснює реєстрацію на Сайті або в Мобільному додатку вперше.

У будь-якому разі Ліцензіар залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порядку розірвати дію Договору без застосування до нього заходів відповідальності.

 • Строк дії права на використання ПЗ починає свій перебіг з моменту надання Ліцензіату доступу до ПЗ на умовах відповідного тарифу.
 • Всі положення цього Договору поширюються як на ПЗ в цілому, так і на його окремі компоненти (які не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах).
 • У розумінні п. 261підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України операція з надання Ліцензіату права використання ПЗ на умовах цього Договору є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПДВ.
 • Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором – територія всіх держав світу.
 • Цей Договір починає діяти з моменту його розміщення на Сайті за адресою: https://metod.services. і діє до моменту його відзиву.

 

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх фізичних осіб.
  • Ліцензіар робить пропозицію укласти цей Договір шляхом його розміщення в мережі Інтернет. Пропозиція укласти Договір включає умови, які містяться у інших електронних документах, які є його невід’ємною частиною. Такими документами є у тому числі, але не виключно:

‐         Умови конфіденційності, розміщені за адресою: https://metod.services/uk/privacy-policy;

-          Тарифи, розміщені за адресою: https://metod.services/uk/pricing.

 • Ліцензіат надає Ліцензіарові відповідь про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції Ліцензіара укласти цей Договір шляхом вчинення наступних дій:
 • завантаження та реєстрація у Мобільного додатку (в разі використанні Мобільного додатку);
 • реєстрація Ліцензіата у ПЗ (на Сайті або у Мобільному додатку);
 • прийняття Ліцензіатом умов Договору на Сайті або у Мобільному додатку;
 • здійснення оплати.
  • Якщо Ліцензіат не погоджуєтеся з будь-якою з умов цього Договору, він не має права використовувати ПЗ. Повне та безумовне прийняття Ліцензіатом умов цього Договорує необхідною умовою використання ПЗ.
  • Цей Договір укладається в момент прийняття Ліцензіатом пропозиції його укласти (але у будь-якому разі – не пізніше моменту початку використання ним ПЗ) і діє до моменту його розірвання. Розірвання Договору припиняє зобов’язання, що виникли під час його дії.

 

 1. Ціна договору та порядок розрахунків
  • Ціна Договору становить суму всіх оплат, за використання наданої за цим Договором невиключної ліцензії, які Ліцензіар отримує від Ліцензіата відповідно до умов цього Договору.
  • Розрахунок проводиться в безготівковій формі шляхом передплати 100% вартості Ліцензій.
  • Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду за надання права використання ПЗ в розмірі обраного Ліцензіатом тарифу.
  • Комісію за здійснення платежів сплачує Сторона, яка здійснює платіж за цим Договором.
  • Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови тарифів шляхом розміщення оновленого переліку за адресою https://metod.services/uk/pricing у строк не пізніше десяти днів до дати введення в дію таких змін. У разі незгоди Ліцензіата з новими тарифами після закінчення строку оплаченого періоду користування ПЗ Особистий кабінет такого Ліцензіата буде деактивовано.
  • Використання мобільного Інтернету оплачується за тарифами оператора мобільного зв'язку, який надає послуги Ліцензіату.

 

 1. Права та обов’язки ЛІЦЕНЗІАТА
  • Ліцензіат зобов’язаний:
 2. вчасно здійснювати оплату відповідно до умов цього Договору;
 3. не передавати третім особам свої права за цим Договором, а також логін і пароль, за яким можлива авторизація на Сайті або у Мобільному додатку Ліцензіара;
 4. використовувати ПЗ лише в межах тих прав і тими способами, які передбачені в цьому Договорі;
 5. використовувати ПЗ на мобільному пристрої власником якого він є;
 6. Ліцензіат зобов'язується не виконувати подальші дії стосовно ПЗ:
 • не копіювати ПЗ або будь-яку його частину;
 • не використовувати оформлення і призначений для користувача інтерфейс ПЗ, його зміст, зміст наданих функцій з метою створення подібних продуктів і / або конкурентного ПЗ;
 • не декомпілювати («decompile») або іншим чином перетворювати ПЗ в вихідний код або будь-яку його частину;
 • не використовувати несанкціоновані видозмінені версії ПЗ, в тому числі (без обмеження) з метою створення подібних продуктів і / або конкурентного ПЗ або з метою отримання несанкціонованого доступу до ПЗ;
 • не модифікувати ПЗ будь-яким чином. Під модифікацією (переробкою) розуміється будь-яка зміна ПЗ, в тому числі переклад ПЗ з однієї мови на іншу мову;
 • не здійснювати дії, направлені на порушення нормального функціонування ПЗ;
 • не здійснювати дії, направлені на отримання доступу до даних інших Особистих кабінетів;
 • не фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, при передачі даних;
 • не поширювати чи робити доступним ПЗ через мережу, в якій воно може використовуватися водночас кількома мобільними пристроями;
 • не встановлювати Мобільний додаток якщо Ліцензіат не є власником або користувачем мобільного пристрою.
  • Ліцензіат має право:
 1. здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням ПЗ, відповідно до його призначення.

 

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  • ПЗ є твором і захищена законодавством України про авторське право.
  • Алгоритми роботи ПЗ та його вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею. Будь-яке їх використання або використання ПЗ в порушення умов Договору розглядається як порушення прав Ліцензіара.
  • Ліцензіату не надається жодних прав на використання торговельних марок, комерційних найменувань, логотипів, зображень та позначень, або інших об’єктів права інтелектуальної власності Ліцензіара, крім випадків, прямо дозволених Договором.
  • За цим Договором ПЗ не передається Ліцензіату ні у володіння, ні у розпорядження, ні у власність. Ліцензіат не має права передавати, продавати або у інший спосіб відчужувати ПЗ або передавати третім особам права на нього (крім випадків, прямо передбачених Договором). Усі права інтелектуальної власності на ПЗ зберігаються за Ліцензіаром.
  • Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності настає у відповідності з чинним законодавством України.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
  • Умови цього Договору можуть бути змінені Ліцензіаром у будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Договору за адресою: https://metod.services/uk/terms. Ліцензіар повідомляє Ліцензіата про внесення змін шляхом надсилання йому відповідного повідомлення через ПЗ під час або після входу у Особистий кабінет або шляхом надіслання листа на електронну пошту, вказану у Особистому кабінеті. Ліцензіат є належно повідомленим про зміни умов Договору з моменту надіслання Ліцензіаром такого повідомлення.
  • Ліцензіат зобов’язується приймати будь-які зміни, внесені Ліцензіаром до умов Договору. У випадку, якщо Ліцензіат не приймає такі зміни, він зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту повідомлення про це Ліцензіата повідомити Ліцензіара про неприйняття змін. У випадку, якщо Ліцензіат не повідомив Ліцензіара про неприйняття змін до Договору, вважається, що Ліцензіатом прийнято такі зміни з шостого дня після повідомлення про них.
  • У випадку неприйняття Ліцензіатом змін до Договору його дія припиняється автоматично у момент закінчення строку дії сплаченого Тарифу. У цьому випадку Ліцензіат не має права на продовження строку дії права на використання ПЗ.
  • Ліцензіат має право отримати цей Договір на свою електронну пошту у формі, що унеможливлює зміну його змісту. Отриманий ЛіцензіатомДоговіру такій формі є чинним до моменту внесення змін до Договору у порядку, передбаченому цією статтею.
  • Внесення змін до Умов конфіденційності відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://metod.services/uk/terms.

 

 1. Умови користування
  • З метою використання ПЗ Ліцензіат зобов’язаний зареєструватися на Сайті або у Мобільному додатку, в результаті чого для Ліцензіата буде створений Особистий кабінет.
  • Ліцензіат зобов'язаний надати достовірну і повну запитувану у формі реєстрації інформацію про себе та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Ліцензіар має право в будь-який момент вимагати від Ліцензіата надання додаткової інформації та документів на підтвердження вищевказаної інформації.
  • У випадку надання Ліцензіатом недостовірної або неповної інформації, ненадання актуальної інформації, ненадання документів на підтвердження інформації, Ліцензіар має право на свій розсуд припинити, зупинити або обмежити доступ до ПЗ та його використання Ліцензіатом.
  • Доступ до Особистого кабінету та облікових записів надається після автентифікації Ліцензіата та за умови оплаченого Тарифу. Автентифікація здійснюється шляхом введення Ліцензіатом номера телефону та пароля. Ліцензіар має право змінити або використовувати додаткові способи автентифікації.
  • При реєстрації облікового запису логіном являється вказаний Ліцензіатом номер телефону, Ліцензіат самостійно обирає пароль доступу до свого облікового запису. Ліцензіар має право встановлювати вимоги до паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

Під час реєстрації Ліцензіат підтверджує вірність введеного номеру телефону (у якості логіну) шляхом введення коду, який Ліцензіар надсилає у вигляді SMS на введений Ліцензіатом у відповідному полі номер телефону.

 • Усі дії з Особистим кабінетом та обліковим записом, вчинені з використанням коректних автентифікаційних даних, вважаються вчиненими Ліцензіатом.
 • Ліцензіат самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного паролю, а також самостійно забезпечує конфіденційність паролю. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльність, пов’язані з використанням ПЗ під своїм обліковим записом, включаючи випадки недотримання конфіденційності та надання доступу до облікового запису третім особам. При цьому всі дії з використанням ПЗ під обліковим записом Ліцензіатом вважаються здійсненими Ліцензіатом.
 • Ліцензіат зобов'язаний негайно повідомити Ліцензіара про будь-який випадок несанкціонованого доступу до ПЗ та/або про будь-яке порушення (підозру про порушення) конфіденційності пароля шляхом звернення до служби підтримки Ліцензіара. В цілях безпеки, Ліцензіат зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з ПЗ. Ліцензіар не несе відповідальності за можливу втрату або пошкодження даних, а також інші наслідки, які можуть статися через порушення Ліцензіатом цих положень.
 • У випадку, якщо Ліцензіат втратив доступ до Особистого кабінету, Ліцензіат зобов’язаний невідкладно звернутися до служби підтримки Ліцензіара з запитом про відновлення доступу до Особистого кабінету з зазначенням контрольованої Ліцензіатом адреси електронної пошти.
 • Ліцензіат не може передавати право використання ПЗ третім особам.
 • ПЗ надається Ліцензіату для використання виключно за його функціональним призначенням відповідно до умов Договору.
 • Ліцензіат зобов’язаний використовувати ПЗ тільки в цілях, дозволених Ліцензійним договором, і у відповідності до чинного законодавства України. Ліцензіар не несе відповідальності за неправомірні дії Ліцензіата, вчинені при використанні ПЗ. Ліцензіат гарантує, що при використанні ПЗ його дії не суперечать законодавству України та країни, в якій Ліцензіат має місцезнаходження.
 • Ліцензіат не вправі вчиняти дії, які можуть спричинити:

‐         порушення функціонування обладнання та мережі Ліцензіара;

‐         порушення роботи ПЗ або обмеження можливостей інших користувачів у використанні ПЗ;

‐         несанкціонований доступ до ПЗ, а також інформаційно-обчислювальних і мережевих ресурсів Ліцензіара;

‐         заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам;

‐         порушення конфіденційності інформації третіх осіб;

‐         порушення прав інтелектуальної власності Ліцензіара та/або третіх осіб;

‐         будь-яке порушення законодавства України.

 • Ліцензіар залишає за собою право в будь-який час вносити зміни або оновлення до ПЗ без попереднього повідомлення Ліцензіата.
 • Ліцензіар надає доступ до ПЗ Ліцензіату щоденно та цілодобово, за винятком часу проведення Ліцензіаром профілактичних робіт. Профілактичні роботи не можуть перевищувати 20 годин за один календарний місяць і проводяться в нічний час (з 00:00 до 06:00 за київським часом). Час проведення профілактичних робіт розглядається як використання ПЗ в штатному режимі і не є підставою для перерахунку сплачених Ліцензіатом винагород. Технологічні перерви можуть проводитися, в тому числі для поновлення функціональності ПЗ.
 • Ліцензіар має право вносити, редагувати або видаляти будь-яку інформацію на власний розсуд, в тому числі змінювати кількість і склад сайтів, соціальних мереж, блогів, телеканалів, радіо, ЗМІ (в т.ч. цифрованих), інших інтернет ресурсів, дані яких аналізуються ПЗ.
 • Технічна підтримка:
  • Ліцензіар здійснює технічну підтримку Ліцензіата з питань, пов'язаних з функціональністю, особливостями експлуатації ПЗ. Технічна підтримка являє собою заходи, що здійснюються Ліцензіаром у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування ПЗ, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку з питань використання ПЗ.
  • Ліцензіат має право звертатися в службу технічної підтримки Ліцензіара без виплати додаткової винагороди.
  • Для здійснення технічної підтримки Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата надання інформації, що стосується даних Особистого кабінету, облікових записів, технічних характеристик обладнання.
  • Якщо при використанні ПЗ будуть виявлені помилки, Ліцензіар вживатиме заходів для їх виправлення в максимально короткі строки. Ліцензіат погоджується, що точне визначення строку усунення помилки не може бути встановлено.

 

 1. ГАРАНТІЇ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  • ПЗ надається для використання за принципом «як є». Ліцензіар не надає Ліцензіату жодних гарантій стосовно відповідності ПЗ меті Ліцензіата і його очікуванням. Ліцензіар не гарантує безпеки даних, що надсилаються Ліцензіатом. Ліцензіар не гарантує, що ПЗ, Сайт, Мобільний додаток, їх вміст та електронні повідомлення, надіслані Ліцензіаром, не містять вірусів або інших шкідливих елементів. Завантаження чи інше використання будь-яких файлів через ПЗ здійснюється на власний розсуд і на ризик Ліцензіата, і Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які пошкодження комп'ютерної системи Ліцензіата, втрату даних або іншу шкоду, що є результатом таких дій.
  • Ліцензіар залишає за собою право припинити чи обмежувати доступ до ПЗ чи будь-якої його частини.
  • Ліцензіар в будь-якому разі не несе відповідальності перед Ліцензіатом за втрачений прибуток або вигоду, за непрямі збитки та ненавмисно завдані збитки, за збитки через втрату можливості використання ПЗ незалежно від причин і підстав виникнення відповідальності.
  • Ліцензіат зобов’язаний відшкодувати Ліцензіару усі збитки, завдані порушення ним Договору.
  • У будь-якому випадку розмір відповідальності Ліцензіара перед Ліцензіатом не може перевищувати оплаченої Ліцензіатом вартості надання права використання ПЗ.
  • Ліцензіар звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків за Ліцензійним договором, що сталося внаслідок форс-мажорних обставин: стихійних лих, введення надзвичайного стану, введення військового стану, воєнних дій, терористичних актів, громадських заворушень, революцій, страйків, дій та актів органів державної та місцевої влади, зміни законодавства, тимчасове чи постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет, роботи операторів мобільного зв’язку, що безпосередньо вплинули на виконання своїх зобов’язань.
  • Дані, отримані Ліцензіатом при використанні ПЗ мають виключно інформаційний характер.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Ідентифікація Ліцензіата здійснюється шляхом введення ним інформації (номеру телефону (логіну) та пароля) у реєстраційній формі на Сайті або у Мобільному додатку.
  • Ліцензіат погоджується, що персональна інформація Ліцензіата, яка міститься в Особистому кабінеті та облікових записах, зберігається, обробляється і може надаватися третім особам Ліцензіаром згідно з Умовами конфіденційності.
  • Ліцензіат має право розірвати даний Договір шляхом повідомлення про це Ліцензіара. Сплачена Ліцензіатом вартість наданого для використання ПЗ не підлягає поверненню у цьому разі.
  • У разі порушення Ліцензіатом умов Договору Ліцензіар має право у будь-який час в односторонньому порядку розірвати даний Договір, повідомивши про це Ліцензіата через його Особистий кабінет або електронну пошту, вказану у Особистому кабінеті, за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат Ліцензіату будь-яких компенсацій, пов'язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Ліцензіатом вартість наданого для використання ПЗ не підлягає поверненню у цьому разі.
  • При розірванні або іншому припиненні дії цього ДоговоруЛіцензіат втрачає право використання ПЗ, а Особистий кабінетта контент видаляються.
  • Ліцензіар має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ до ПЗ та його використання Ліцензіатом у випадку, якщо Ліцензіар має підозри у несанкціонованому доступі до ПЗ третіх осіб.
  • Ліцензіар має право передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без згоди Ліцензіата. Ліцензіат не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без згоди Ліцензіара.
  • З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Ліцензіар та Ліцензіат керуються чинним законодавством України.
  • Робота ПЗ може бути припинена у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин.
  • Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Договору або у зв'язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Ліцензіаром та Ліцензіатом підлягає розгляду у відповідному суді згідно з законодавством України.
  • Ліцензіат погоджується, що його персональні дані, які стали відомі Ліцензіарові в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Ліцензіара. Ліцензіат підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
  • Ліцензіар гарантує, що він наділений усіма правами на надання Ліцензіату права на використання ПЗ за Договором.
  • Ліцензіат гарантує, що:

‐         вся інформація, що надається ним є достовірною;

‐         він наділений усіма правами для укладення Договору, має необхідну для придбання ПЗ дієздатність;

‐         він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням ПЗ, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

 

 1. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про зміну номеру телефону, електронної адреси, реєстраційних даних шляхом зміни даних у Особистому кабінеті.

 

 1. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Консалтинг»

місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, 20а

код ЄДРПОУ 34294451

e-mail: help@metod.services